کلاس آنلاین زبان تجاری Business English آموزش آنلاین زبان انگلیسی بازرگانی مکالمات تلفنی

کلاس زبان تجاری

کلاس آنلاین زبان تجاری

کلاس آنلاین زبان تجاری Business English آموزش آنلاین زبان انگلیسی بازرگانی مکالمات تلفنی

برقراری ارتباط تلفنی تجاری شاید  کار بسیار دشواری به نظر برسد. یکی از دلایل مهم این دشواری، واضح نبودن برخی تماس های تلفنی است.

حتی یک فرد انگلیسی زبان نیز ممکن است برای پاسخ به تماس تلفنی که  ضعیف است و صدای مخاطب به وضوح شنیده نمی شود مشکل داشته باشد.

مشکل دیگر عدم ارتباط بصری است. ما نمی توانیم لب یا صورت شخصی را که با او صحبت می کنیم، ببینیم. بنابراین نمیتوانیم حالات فرد مقابل را به هنگام صحبت بررسی کنیم. برای مثال نمی دانیم که مخاطب ما ناامید شده یا سر تکان می دهد یا گیج شده.

شما می توانید با شرکت در جلسات کلاس آنلاین زبان تجاری استاد اسدبیگی از آموزش مکالمات و مکاتبات تجاری انگلیسی بهره مند شوید. شماره تماس جهت شرکت در کلاس ها: ۰۲۱۷۷۸۳۲۲۸۱ – ۰۹۱۹۴۲۳۱۹۵۴

با این حال، تسلط یافتن بر ساختار و عبارات مورد استفاده در تماس های تلفنی تجاری، کمک زیادی به شما می کند.

در ادامه، ساختار یک تماس تلفنی معمول را همراه با مثال مشاهده می کنید:

تماس تلفنی اولیه (Initial Telephone Contact) در صورتی که فرد مورد نظر شما پاسخگو نباشد و فرد دیگری تماس را پاسخ دهد.

A: اگر با شما تماسی گرفته شود بهتر است با ساختار زیر شروع کنید:

سلام، صبح بخیر و …. (greeting) + نام شرکت  یا دپارتمان + پیشنهاد کمک

برای مثال:

Good morning, Rose Data Company. May I help you?

صبح بخیر، شرکت رز دیتا. میتوانم کمک تان کنم؟

یا

Hello, finance department. How may I help you?

سلام، دپارتمان امور مالی. چطور میتوانم کمک تان کنم؟

یا

Good morning. Mr. Naderi’s office! How may I help you?

صبح خیر. دفتر آقای نادری. چطور میتوانم کمک تان کنم؟

B: اگر شما با شخصی تماس گرفته اید، میتوانید پس از پیشنهاد کمک او از ساختار زیر استفاده کنید:

پاسخ به سوال فرد مقابل (در مورد پیشنهاد کمک) یا سلام + بیان درخواست مورد نظرتان + کلمه لطفا

برای مثال:

Yes.  May I speak to Ms. Salehi in marketing, please?

بله. میتوانم با خانم صالحی در بخش بازاریابی صحبت کنم لطفا؟

یا

Hello, can I speak to Mina Salehi, please?

سلام، میتوانم با مینا صالحی صحبت کنم لطفا؟

یا

Yes, I’d like to book a hotel room for the full five nights, please.

بله، میخواستم یک اتاق هتل برای پنج شب کامل رزرو کنم لطفا.

یا

Hello. Behnam Naderi, please.

سلام. بهنام نادری لطفا.

یا

Yes, I’d like to speak with Mr. Abassi please.

بله. میخواستم با آقای عباسی صحبت کنم لطفا.

A: وقتی فرد تماس گیرنده درخواست خود را بیان کرد نام او را بپرسید:

برای مثال:

May I ask who is calling, please?

میتوانم بپرسم چه کسی تماس گرفته، لطفا؟ (شما؟)

یا

Who’s calling please?

چه کسی تماس گرفته؟ (شما؟)

یا

Who shall I say is calling?

بگم چه کسی تماس گرفته؟

B: وقتی از شما نام تان را پرسیدند خودتان را طبق ساختار زیر معرفی کنید:

نام خود+ نام شرکت تان

برای مثال:

This is Paria Moradi from Yekta Fashion Company.

پریا مرادی هستم از شرکت یکتا مد.

یا

Bita Sharafi from Iran Data Company.

بیتا شرفی از شرکت داده ایران.

A: پس از اینکه تماس درخواست خود را بیان و خود را معرفی کرد، ساختار زیر را استفاده کنید.

تشکر و تایید درخواست او + درخواست برای منتظر ماندن

برای مثال:

Thank you Ms. Moradi. Ms. Salehi in Marketing? One moment please.

ممنون خانم مرادی. خانم صالحی در بخش بازاریابی را میخواستید درسته؟ یک دقیقه صبر کنید لطفا.

یا

Certainly.  Please hold and I’ll put you through.

بله حتما. لطفا منتظر بمانید، من شما را وصل می کنم

یا

Okay Ms. Sharafi. I’ll try and put you through.

چشم خانم شرفی. سعی میکنم تماس شما را به شخص مورد نظرتان وصل کنم.

نکته: میتوانید برای سرعت بخشیدن به مکالمه در ابتدای بیان درخواست تان و قبل از اینکه نام شما را بپرسند خود را معرف کنید.

برای مثال:

This is Paria Moradi from Yekta Fashion Company. May I speak to Ms. Salehi in marketing, please?

در صورتی که به طور مستقیم با فرد مورد نظرتان تماس گرفتید و فرد واسطی پاسخ نداد:

A: وقتی با داخلی شما تماس گرفته شد میتوانید از ساختار زیر استفاده کنید و به جای نام شرکت، نام خود را بگویید.

سلام و صبح بخیر … (Greeting) + معرفی خود + پیشنهاد کمک

برای مثال:

Good morning, Behnaz Assadi here. May I help you?

صبح بخیر، بهناز اسدی هستم. میتوانم کمک تان کنم؟

یا

Good morning, thank you for calling Sabzgam Company. This is Behnaz Assadi, how may I help you?

صبح بخیر، ممنون که با شرکت سبزگام تماس گرفته اید. من بهناز اسدی هستم، چطور میتوانم کمک تان کنم؟

B: وقتی فرد مورد نظرتان تلفن را پاسخ داد میتوانید برای بیان درخواست یا دلیل تماس خود ساختار زیر را به کار ببرید:

سلام و صبح بخیر + معرفی خود و نام شرکت + بیان دلیل تماس خود

جهت شرکت در کلاس آنلاین زبان تجاری استاد اسدبیگی با شماره های زیر تماس بگیرید: ۰۲۱۷۷۸۳۲۲۸۱ – ۰۹۱۹۴۲۳۱۹۵۴

برای مثال:

Hello Ms. Assadi, this is Paria Moradi from Yekta Fashion Company.  I don’t quite understand the last invoice you sent us.

سلام خانم اسدی ، پریا مرادی هستم از شرکت یکتا مد. من آخرین فاکتوری که شما برای ما ارسال کرده اید را متوجه نشدم.

B: و در پاسخ به درخواست یا دلیل تماس فرد مقابل میتوانید مثال زیر را دنبال کنید:

Hello Ms. Moradi.  Let me check that invoice and see what the issue was.  Can you give me the invoice number, please? 

سلام خانم مرادی. اجازه بدید فاکتور را چک کنم تا ببینم موضوع چیست. ممکن است لطفا شماره فاکتور را بفرمایید؟

در زیر چند نمونه مکالمه برای درک بهتر شما آماده کرده ایم:

نمونه مکالمه تلفنی تجاری انگلیسی شماره ۱:

فایل صوتی مکالمه:

متن مکالمه تلفنی بالا:

A: Good morning. Rose Boutique. How may I help you?

سلام. بوتیک رز. چطور میتوانم کمک تان کنم؟

B: I’d like to speak with Mr. Scott, please.

میخواستم با آقای اسکات صحبت کنم لطفا.

A: Who’s calling please?

شما؟ (چه کسی تماس گرفته؟)

B: This is Andrew wright from International Fashion Supplies.

اندرو رایت هستم از اینترنشنال فشن ساپلایز.

A: Sorry, I didn’t catch your name

ببخشید، نام شما را متوجه نشدم.

B: Andrew Wright. that’s w r i g h t

اندرو رایت. دابلیو آر آی جی اچ تی.

A: Okay Mr. Wright. I’ll try and put you through. ……….. I’m afraid the line is engaged. Would you like to hold?

چشم آقای رایت. من سعی میکنم شما را وصل کنم …………… متاسفانه خط ایشان مشغل است. میخواهید منتظر بمانید؟

B: Uh can I leave a message?

اوه. میتوانم پیغام بگذارم؟

A: Certainly

حتما.

B: Could you please tell Mr. Scott our latest shipment has been delayed and that the 300 dresses he ordered should arrive next Friday?

ممکن است لطفا به آقای اسکات بگویید که آخرین محموله ما تاخیر دارد و اینکه ۳۰۰ لباسی که سفارش داده است تا جمعه آینده می رسد؟

A: Dress order delayed, arriving next Friday

سفارش لباس تاخیر دارد، جمعه بعدی می رسد.

B: Yes and would you please ask him to give a call as soon as the shipment arrives?

بله و ممکن است از او بخواهید به محض رسیدن محموله با من تماس بگیرد؟

 A: Of course could you let me have your number please?

بله البته. ممکن است شماره تلفن تان را بفرمائید؟

B: Yes is 01632960994

بله. ۰۱۶۳۲۹۶۰۹۹۴

A: That’s 01632960994

۰۱۶۳۲۹۶۰۹۹۴ درسته؟

B: Yes that’s right. Thank for your help. Good bye

بله درسته. ممنون برای کمک تان. خدانگهدار

A: Goodbye

خدا نگهدار

برای شرکت در کلاس آنلاین زبان تجاری استاد اسدبیگی و یادگیری مکالمات و مکاتبات تجاری انگلیسی با شماره های زیر تماس بگیرید: ۰۲۱۷۷۸۳۲۲۸۱ – ۰۹۱۹۴۲۳۱۹۵۴

نمونه مکالمه تلفنی تجاری انگلیسی شماره ۲:

فایل صوتی مکالمه:

متن مکالمه بالا:

A: Hello.  Tehran Data, may I help you?

سلام تهران دیتا. میتوانم کمک تان کنم؟

B: Yes, please.  I’d like to talk to Ali Babaei in advertising.

بله ممنون. میخواستم با آقای بابایی در بخش تبلیغات صحبت کنم.

A: May I ask who is calling please?

میتوانم بپرسم چه کسی تماس گرفته؟

B: Mina Shams from Yekta Fashion.

مینا شمس هستم از یکتا مد

A: One moment please, Ms. Shams and I’ll put you through …………. I’m afraid he’s in a meeting at the moment. Can I help?

یک دقیقه منتظر باشید لطفا خانم شمس و من شما را وصل می کنم………… متاسفم ایشان در جلسه هستند. من میتوانم کمکی کنم؟

B: No thanks. I need to talk to Mr. BaBaei, I think. What time will he be out of the meeting?

نه ممنون. فکر کنم باید با آقای بابایی صحبت کنم. چه ساعتی جلسه ایشان تمام می شود؟

A: In about an hour. Can you call back later?

حدودا یک ساعت دیگر. میتوانید بعدا تماس بگیرید؟

B: Okay, I’ll do that. Thanks. Good bye.

باشه، همین کار را می کنم. ممنون. خدانگهدار

نمونه مکالمه تلفنی تجاری انگلیسی شماره ۳:

فایل صوتی مکالمه:

متن مکالمه بالا:

A: Hello, this is Ali Babai. May I help you?

سلام علی بابائی هستم. میتوانم کمک تان کنم؟

B: Hello Mr. Babaei, this is Mina Shams from Yekta Fashion.  There was a problem with our display advertisement last week.  The telephone number was missing!

سلام آقای بابائی. مینا شمس از یکتا مد هستم. مشکلی در نمایش تبلیغ هفته پیش ما ایجاد شده. شماره تلفن در تبلیغ نیست!

A: Oh no!  Let me check on that.  Can I give you a call back this afternoon?

اوه نه! اجازه بدید چک کنم. میتوانم امروز بعد از ظهر دوباره با شما تماس بگیرم؟

B: Yes, please do – we’d like a credit or for the ad to run again, please.

بله ، لطفاً این کار را انجام دهید. ما یک اعتبار میخواهیم یا اینکه تبلیغ دوباره اجرا شود، لطفاً.

A: I am sure we can arrange something, Ms. Shams.

مطمئنم که میتوانیم برای حل این موضوع چیزی ترتیب دهیم خانم شمس.

B: Thank you.  I’ll talk to you later.

ممنون. بعدا صحبت می کنیم.

A: Thank you for letting me know about the problem. Good bye.

ممنون که به من اطلاع دادید. خدانگهدار.


کلاس آنلاین زبان تجاری

کلاس آنلاین زبان تجاری

لینک مفید

لینک مفید

نظر شما درباره این مطلب چیست؟
  • عالی (0)
  • جالب (0)
  • مفید (0)
  • خسته کننده (0)
  • بی فایده (0)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید